Name Maiden Name Born Died Other Names/Comments
SACHAN, Muriel E front        
SACHAN, Muriel E inside       SACHAN, CHRISTY, BAUGHER, MEILINK, CRUMLEY, FRONCKEWICZ 
SANDKER, Helena   30 Nov 1879  26 Sept 1935   
SANDKER, Helena front        
SANTEL, Archie H front        
SANTEL, Archie H inside       SANTEL, BROECKLING, JANSEN, KLOECKNER, NEUMANN, TOENNIES, RAKERS, VOSHOLLER, KREKE 
SANTEL, DELMOND H back        
SANTEL, DELMOND H front        
SANTEL, Edwin front        
SANTEL, Edwin inside       SANTEL, MIDDENDORFF, JOHNSON, TEBBE, KAMPWERTH, YUNGBLUTH, FRIEDERICH, WESSELMANN, ATHMER, FELDMANN 
SANTEL, Erwin T   3 Jul 1929  26 Feb 1958   Submitted by Frank B. Klostermann 
SANTEL, Erwin T front        
SANTEL, Florence S front        
SANTEL, Florence S inside       SANTEL, FOPPE, GAUSEPOHL, DAVIS, PALM, BECKER, SMITH, SPITZ, GABLER 
SANTEL, Lawrence A   11 Oct 1940  9 Mar 1990   
SANTEL, Lawrence A front        
SANTEL, Marie A front        
SANTEL, Marie A inside       SANTEL, JANSEN, MOSS, KLOECKNER, KREKE, VOSHOLLER 
SANTEL, Mathilda   16 Nov 1891  15 Aug 1973   
SANTEL, Mathilda front        
SANTEL, Mildred   11 Oct 1903  21 Jan 1968   
SANTEL, Mildred front        
SANTEL, Rose A front        
SANTEL, Rose A inside       SANTEL, JOHNSON, SCHULTE, TEBBE, KAMPWERTH, YOUNGBLUTH, FRIERERICH, FELDMANN, ATHMER, MIDDENDORF 
SANTEL, Sophie front        
SANTEL, Sophie inside       SANTEL, VOSHOLLER, DIECKMANN, MEYER, NICHOLSON, ATHMER, HOLTGRAVE, PIERCE, KAHRHOFF, FRIESS 
SANTEL, Sophie B   27 Oct 1909  9 Feb 1979   
SANTEL, Sophie B front        
SATORY, Tillie nee OTKE OTKE  1 Jan 1868  27 Apr 1923  Contributed by Sue Malinee 
SCHAEFER, Bernadine M front        
SCHAEFER, Bernadine M inside       SCHAEFER, WELLEN, THUENEMANN, PODZAMSKY, JOHNSON, BERTKE, SINGLER 
SCHAEFER, Bernard H front        
SCHAEFER, Bernard H inside       SCHAEFER, HEIMANN, BEER, FREY, THOLE 
SCHAEFER, Henry F "Jim" front        
SCHAEFER, Henry F "Jim" inside       SCHAEFER, REINKENMEYER, HEIMANN, RICHTER, BEER, FREY, THOLE, HASLAG, WERNER, FRANK, BRANDT, KOETTING 
SCHAEFER, VERA L back        
SCHAEFER, VERA L front        
SCHANUEL, Kenneth L front        
SCHANUEL, Kenneth L inside       SCHANUEL, EWALD, COOPER, TOOMBS, BROWER, SOUTHERN 
SCHEER, CAROLINE        
SCHEER, CAROLINE front        
SCHEER, Johanna Rosa   25 Dec 1879  12 Sep 1907  Photo submitted by Marilyn Luebbers Morrison [email protected] in Oct 2011.  
SCHEVELING, Catherine   1 Jan 1869  9 Jun 1960    
SCHEVELING, Catherine   16 Apr 1867  27 Dec 1957   Submitted by Frank B. Klostermann 
SCHEVELING, Catherine front        
SCHEVELING, Elizabeth front        
SCHEVELING, Elizabeth nee SUDHOLT SUDHOLT  29 Jan 1891  30 Nov 1926   
SCHEVELING, Mrs John   16 Jan 1907  22 May 1955  Submitted by Frank B. Klostermann 
SCHEVELING, Mrs John front        
SCHIEFER, Eunice B front and back        
SCHIEFER, Eunice B nee WELLEN WELLEN  5 Jun 1936  10 Sep 1997  ROLVES 
SCHIRMER, Zelma C   10 Apr 1911  22 Feb 1986   
SCHIRMER, Zelma C front        
SCHLARMAN, Eugenia   24 Jun 1883  18 Mar 1973  Submitted by Frank B. Klostermann 
SCHLARMAN, Eugenia front        
SCHLARMANN, Dorothy C front        
SCHLARMANN, Dorothy C nee KUHL KUHL  31 Oct 1920  10 Aug 2000  SCHLARMANN, WOLTERING, BOOK, ESSINGTON, TYLER 
SCHLARMANN, JOSEPH ARCHBISHOP back        
SCHLARMANN, JOSEPH ARCHBISHOP front        
SCHLEGEL, August, Father   30 Aug 1851  24 Sep 1903   In German. Submitted by Frank B. Klostermann 
SCHLEGEL, August, Father front        
SCHLEPER, Catherine   17 Apr 1867  11 Apr 1942  Submitted by Frank B. Klostermann 
SCHLEPER, Catherine front        
SCHLEPER, Henry G   15 Apr 1888   2 Jan 1964   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHLEPER, Henry G front        
SCHLICH, Joseph back   JAN 18, 1881  DEC 30, 1910   
SCHLICH, Joseph front        
SCHLUETER, Bernadine   27 Nov 1886   8 Mar 1947    
SCHLUETER, Bernadine front        
SCHLUETER, Mary Ann   1 Nov 1870   23 May 1960  Submitted by Frank B. Klostermann 
SCHLUETER, Mary Ann front        
SCHLUETER, Thomas H   30 Apr 1859  4 Jul 1922    
SCHLUETER, Thomas H front        
SCHMIDT, CECELIA A inside        
SCHMIDT, CECELIA A inside        
SCHMIDT, FRED J back        
SCHMIDT, FRED J front        
SCHMIDT, Henry J   6 June 1877  5 Oct 1944   
SCHMIDT, Henry J front        
SCHMIDT, Mary   6 July 1884  11 July 1935   
SCHMIDT, Mary front        
SCHMIDT, Minnie Menkhaus  21 July 1878  28 Nov 1936   
SCHMIDT, Minnie front        
SCHMITT, MARGARET A back        
SCHMITT, MARGARET A front        
SCHMUCK, Mary Eva   13 Jun 1863   3 Nov 1957    
SCHMUCK, Mary Eva front        
SCHNIERS, CAROL J front        
SCHNIERS, CAROL J inside       SCHNIERS, HAAR, HEIDEL, GEBKE, RENTH, WALTERS 
SCHNIERS, Gail   7 Oct 1939  21 Oct 1969   
SCHNIERS, Gail front        
SCHNIERS, Lorraine M front        
SCHNIERS, Lorraine M inside       SCHNIERS, NORRENBERNS, BAAHLMANN, WALTERS, BARKIS, KOCH, TEMPLIN, HAAKE 
SCHNIERS, Mary C   21 Mar 1887   5 Feb 1965   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHNIERS, Mary C front        
SCHNYDER, Charles   8 Jan 1878   9 Jul 1952   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHNYDER, Charles front        
SCHOENDIENST, Christine Elizabeth front        
SCHOENDIENST, Christine Elizabeth nee ROBBEN ROBBEN  13 May 1898  19 Nov 1991  KAHRHOFF, LAMPE, HOFF, EBL, ALBERS, HOLTMANN, ARENTSEN, WOBBE, WEBB  
SCHOENDIENST, Eliz   17 Feb 1888  24 May 1949  Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHOENDIENST, Eliz front        
SCHOENDIENST, ELIZABETH back        
SCHOENDIENST, ELIZABETH front        
SCHOENDIENST, Ellen front        
SCHOENDIENST, Ellen nee MONDT MONDT  5 Sep 1872   15 Dec 1942   Contributed by Sue Malinee 
SCHOENDIENST, John T   16 Feb 1904  19 Mar 1966   
SCHOENDIENST, John T front        
SCHOENFELD, MARY back        
SCHOENFELD, MARY front        
SCHOMACHER, Edwin M front        
SCHOMACHER, Edwin M inside       SCHOMACHER, KALMER, WOLTERS, HUGHES, RENSING, WESSLING, GRESS, RICHTER, GUNN, NIEMANN, HORSTMANN, RATERMANN 
SCHOMACHER, Mildred L front        
SCHOMACHER, Mildred L inside       SCHOMACHER, HEMANN, CINKUS, CROCKEN, HUTCHESON 
SCHOMAKER Robert C front        
SCHOMAKER Robert C inside       SCHOMAKER, BAAHLMANN, HEMANN, CROCKEN, FIGI, BENSON, RIEDEL, HODEL, LITTLE 
SCHOMAKER, Harry J front        
SCHOMAKER, Harry J inside       SCHOMAKER, KALMER, RENSING, WESSLING 
SCHOMAKER, Joseph H front        
SCHOMAKER, Joseph H inside       SCHOMAKER, OBERBERG, RADEMACHER, KAMER, KRAUSZ, BERKEMANN, STAFFORD, BOEHLER 
SCHOMAKER, Mary Ann E front        
SCHOMAKER, Mary Ann E inside       SCHOMAKER, RADENMACHER, KASSEN, STAFFORD, KAMER, KRAUSZ, BUEHLER, BERKEMANN 
SCHONEFELD, Ben A   28 Aug 1897  4 Jan 1964   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHONEFELD, Ben A front        
SCHONEFELD, CECELIA front        
SCHONEFELD, CECELIA inside        
SCHONEFELD, HENRY back        
SCHONEFELD, HENRY front        
SCHONEFELD, Martin   1 Mar 1872   17 Jun 1953   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHONEFELD, Martin front        
SCHONEFELD, Mary   13 Aug 1875   7 Jul 1946   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHONEFELD, Mary front        
SCHONHOFF, Anna C   1 Sep 1877  6 May 1958    
SCHONHOFF, Anna C front        
SCHONHOFF, Bernhard   6 Dec 1834   23 Aug 1916   In German 
SCHONHOFF, Bernhard front        
SCHONHOFF, Clemens   23 Sep 1839  15 Dec 1915  In German 
SCHONHOFF, Clemens front        
SCHONHOFF, Clemens H   27 Dec 1917  10 Nov 1984    
SCHONHOFF, Clemens H front        
SCHONHOFF, John H front        
SCHONHOFF, John H inside       SCHONHOFF, HANRATH, LLEWELLYN, PHILPOT 
SCHRAGE, Albin J   5 Jan 1912   6 Feb 1974   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHRAGE, Albin J front        
SCHRAGE, Anna M   1 Jan 1876   12 Jun 1954   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHRAGE, Anna M front        
SCHRAGE, Anton   14 Sep 1899   20 May 1973  Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHRAGE, Anton front        
SCHRAGE, Bernard   18 Mar 1892  13 Jan 1980   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHRAGE, Bernard front        
SCHRAGE, Catherine   7 Nov 1898   14 Apr 1979   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHRAGE, Catherine front        
SCHRAGE, Celia E front        
SCHRAGE, Celia E inside       SCHRAGE, HOH, HELDORFER, BILLHARTZ, HOLTGRAVE, ZURLIENE, TIMMERMANN, REHKEMPER, BENHOFF, BUEHNE 
SCHRAGE, Charles T front        
SCHRAGE, Charles T inside       SCHRAGE, HOH, FELDMANN, ZURLIENE, BILLHARTZ 
SCHRAGE, CLARENCE B       Schrage, Middeke, Richter, Meyer, Isert, Kampwerth, Granning, Korte, Luechtifeld 
SCHRAGE, CLARENCE B front        
SCHRAGE, Darlene C front        
SCHRAGE, Darlene C inside       SCHRAGE, HITZ, THOLE, GUDINAS, VOGELBACHER, SZCZEBLEWSKI, BELL, MUSENBROCK, HENRICKS, MENSING, PEEK, WOLTERS, ZIMMERMAN 
SCHRAGE, Edgar T   1 Jan 1925   22 May 1980  Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHRAGE, Edgar T front        
SCHRAGE, Frances E front        
SCHRAGE, Frances E inside       SCHRAGE, WETHERELL, HOLLENBECK, BOURNE, MENSING, ZIMMERMANN, PEEK, WOLTERS, HOLTGRAVE 
SCHRAGE, FRANK SR back        
SCHRAGE, FRANK SR front        
SCHRAGE, Gary C   18 Mar 1892   13 Jan 1980   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHRAGE, Gary C front        
SCHRAGE, Gertrude   30 Nov 1904   18 Jun 1948   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHRAGE, Gertrude front        
SCHRAGE, Joseph H   1 Sep 1908   10 Aug 1983    
SCHRAGE, Joseph H front        
SCHRAGE, Joseph Sr front        
SCHRAGE, Joseph Sr.   7 Apr 1871  5 Mar 1952    
SCHRAGE, Mrs. Frank TEBBE    5 Dec 1928  Submitted by Catherine Carson Kaye 
SCHRAGE, Oscar Leo   8 Mar 1922   12 Jul 1938   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHRAGE, Oscar Leo front        
SCHRAGE, Otto   22 Dec 1905  6 Jan 1929   
SCHRAGE, Otto front        
SCHRAGE, RITA F front        
SCHRAGE, RITA F inside       SCHRAGE DREES UNGRUND PETERS 
SCHRAGE, Theodore J   6 Apr 1901   10 Mar 1984   SCHUMACHER, KAMPWERTH, VAREL, WELLEN, ROHLING. Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHRAGE, Theodore J front        
SCHRAGE, Theresa H   9 Oct 1948   24 Oct 1979   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHRAGE, Theresa H front        
SCHRAGE, Verne   8 Jan 1920   3 Jul 1965   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHRAGE, Verne front        
SCHRAGE, WILLIAM H front        
SCHRAGE, WILLIAM H inside       Schrage, Tebbe, Goestenkors, Kampwerth, Vonder Haar, Book 
SCHREIBER, Anna M   6 Jan 1891   1 Nov 1957   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHREIBER, Anna M front        
SCHREIBER, Dorothella, Sister   18 Jul 1909  25 Nov 1998  Submitted by Lola DeGroff. 
SCHREIBER, Dorothella, Sister, front        
SCHREIBER, John B   20 Nov 1873  27 Dec 1952  Submitted by Lola DeGroff 
SCHREIBER, John B , front        
SCHREIBER, Lauretto E   23 Mar 1911  16 Jan 1946  Submitted by Lola DeGroff. 
SCHREIBER, Lauretto E , front        
SCHREIBER, Loretto E   23 Mar 1911  16 Jan 1946  Submitted by Lola DeGroff. 
SCHREIBER, Loretto E , front        
SCHREIBER, Mary M   3 Aug 1884  28 Jun 1951  Submitted by Lola DeGroff. 
SCHREIBER, Mary M , front        
SCHROEDER, August H   18 Feb 1887  24 Jul 1964  August H. Schroeder spouse Catherine Cecelia Gerber, son of John Theodore Schroeder & Maria Elizabeth Woeste Card and information from Rodney Sorensen ([email protected]
SCHROEDER, EDWARD J front        
SCHROEDER, EDWARD J inside        
SCHROEDER, Elizabeth J front        
SCHROEDER, Elizabeth J inside       SCHROEDER, FUHLER, HILMES, GOESTENKORS, KREKE, MANN 
SCHROER, Bernard F   1 Jan 1883   13 Dec 1967   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHROER, Bernard F front        
SCHROER, Joseph   3 Jul 1875   7 Aug 1941   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHROER, Joseph front        
SCHROER, Marie F   17 May 1908  25 Jul 1967  Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHROER, Marie F front        
SCHUETTE, ANNA back        
SCHUETTE, ANNA front        
SCHUETTE, Bernard S   13 Nov 1911   17 Jul 1979   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHUETTE, Bernard S front        
SCHUETTE, BERTHA back        
SCHUETTE, BERTHA front        
SCHUETTE, Clara   21 Apr 1885   23 Jun 1953    
SCHUETTE, Clara front        
SCHUETTE, Elizabeth   18 Nov 1869   7 Apr 1946   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHUETTE, Elizabeth front        
SCHUETTE, Elizabeth M   20 Nov 1906  30 May 1984  Submitted by Lola DeGroff. 
SCHUETTE, Elizabeth M , front        
SCHUETTE, Emma Caroline   29 Sep 1877   14 Aug 1966   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHUETTE, Emma Caroline front        
SCHUETTE, Frank   14 May 1877  11 Jul 1945    
SCHUETTE, Frank front        
SCHUETTE, Joseph G   28 Jan 1873   25 Dec 1944  Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHUETTE, Joseph G front        
SCHUETTE, Laura A , nee BUEHNE BUEHNE  3 Sep 1912  27 Sep 2008  BECKMANN, VONDERHAAR, TIMMERMANN, FAUST, BENHOFF, BROECKLING, HENRICHS, WILKE, ZURLIENE, THUENEMANN, DUDLEY, GOOLEY, SCHUMACHER. Submitted by Lola DeGroff 
SCHUETTE, Laura A , nee BUEHNE, front        
SCHUETTE, Peter J front        
SCHUETTE, Peter J inside       SCHUETTE, LUBER, CHIZEK, VOSS, BETINEC 
SCHULTE SCHWEHR, Jackie front        
SCHULTE SCHWEHR, Jackie inside       SCHULTE, SCHWEHR, VRELL, KOENIG, KOCH, FITZGIBBONS, FLOYD, SCHMIDT, COLGIN 
SCHULTE, Alphonse H   1 Apr 1916  17 Jul 1975  Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHULTE, Alphonse H front        
SCHULTE, Anna   23 Apr 1886   20 Nov 1970   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHULTE, Anna front        
SCHULTE, Brian A front   May 9, 1962  Nov 12, 2016   
SCHULTE, Brian A_ inside   May 9, 1962  Nov 12, 2016  Schulte Venhaus Foppe Milicevic Hostmeyer Albers Huels Rensing 
SCHULTE, Charlene V front        
SCHULTE, Charlene V inside       SCHULTE, HOCKMANN, ROSE, FERGUSON, HANSON, BENHOFF, FELDMAN, SCHILLIG, REEDER, GREGORY, HETZEL 
SCHULTE, Christine   12 Jan 1893  4 Jan 1985  Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHULTE, Christine front        
SCHULTE, David front        
SCHULTE, David inside       SCHULTE, VRELL, KOENIG, KOCH, SCHWEHR, COLGIN 
SCHULTE, Edward J "Butch"   26 Aug 1911  19 Jun 2003  Submitted by Phyllis (Kues) Stroud 
SCHULTE, Frank   6 Mar 1873  2 Jun 1944  Submitted by Phyllis (Kues) Stroud 
SCHULTE, Frank   6 Mar 1873  2 Jun 1944  Submitted by Phyllis (Kues) Stroud 
SCHULTE, FRANK G back        
SCHULTE, FRANK G front        
SCHULTE, Hilda C   17 Jan 1908   21 Dec 1981   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHULTE, Hilda C front        
SCHULTE, Hilda E   17 Jan 1905  28 Jan 2002  Submitted by Phyllis (Kues) Stroud 
SCHULTE, John   5 Apr 1870  23 May 1945  Submitted by Phyllis (Kues) Stroud 
SCHULTE, Joseph A front        
SCHULTE, Joseph A inside       SCHULTE, BRETZ, TRAPP, SKINNER, REID, HITT, MINDEN, HANNEMANN, LEVINGSTON 
Schulte, Lawrence front        
SCHULTE, Lawrence T front        
SCHULTE, Lawrence T inside       SCHULTE, BECKMANN, FRERKER, SCHOMBER, KOHRMANN, KUDRNA, TONNIES, WILKE, SPEICHINGER, ECKMANN, ALBERS, SCHWAEGEL 
Schulte, Lawrence T inside       Schulte, Beckmann, Frerker, Schomber 
SCHULTE, Marie A front        
SCHULTE, Marie A inside        
SCHULTE, Marvin D front        
SCHULTE, Marvin D inside       SCHULTE, WUEBBLES, NESLER, NORDMANN, COLGIN, HUNT 
SCHULTE, Mary A   11 Oct 1881  25 Aug 1967  Submitted by Phyllis (Kues) Stroud 
SCHULTE, Mary B front        
SCHULTE, Mary B nee DALL DALL  30 Sep 1913   11 Feb 1952    
SCHULTE, Otilla   25 Feb 1915  20 Mar 1980  Submitted by Phyllis (Kues) Stroud 
SCHULTE, Otto R   25 May 1914  15 Jan 2002  Submitted by Phyllis (Kues) Stroud 
SCHULTE, Otto R front        
SCHULTE, Otto R inside       SCHULTE, KUES, HAAR, RAKERS, JACKSON, RULE 
SCHULTE, William G   16 Oct 1903  21 Jul 1989  Submitted by Phyllis (Kues) Stroud 
SCHUMACHER, Bernard   10 Aug 1903   22 Jan 1976   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHUMACHER, Bertha W   27 Oct 1901  31 May 1981   
SCHUMACHER, Bertha W front        
SCHUMACHER, Emelia   27 Jan 1891  27 May 1979  Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHUMACHER, Emelia front        
SCHUMACHER, Emma K   27 Apr 1900   15 Jul 1970   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHUMACHER, Emma K front        
SCHUMACHER, James F front        
SCHUMACHER, James F inside       SCHUMACHER, OWENS AND LANGE 
SCHUMACHER, Sylvester B   28 Jun 1920  28 Mar 1971   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHUMACHER, Sylvester B front        
SCHUMACHER, Theodore   14 Oct 1901   7 Oct 1962   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHUMACHER, Theodore front        
SCHURMAN, Maurice H   15 Aug 1904   9 Aug 1960  Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHURMAN, Maurice H front        
SCHURMANN, Edward B   19 May 1874  4 Nov 1963   
SCHURMANN, Edward B front        
SCHURMANN, Loretta G front        
SCHURMANN, Loretta G inside       SCHURMANN, SCHURMAN, WINTER, KAHRHOFF 
SCHWAEGEL, Rita Mae   23 May 1950  15 Jun 1987    
SCHWAEGEL, Rita Mae front        
SCHWARTZ, Anna M   5 Apr 1888   26 Aug 1981   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHWARTZ, Anna M front        
SCHWARTZ, Henry   9 Mar 1885   30 May 1943  Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHWARTZ, Henry front        
SCHWARZ, Ben J   2 Sep 1869   1 Feb 1953    
SCHWARZ, Ben J front        
SCHWARZ, Catharine   8 Jun 1875  10 Feb 1959    
SCHWARZ, CATHERINE back        
SCHWARZ, CATHERINE front        
SCHWARZ, Catherine front        
SCHWARZ, Christina   9 Mar 1841  15 Dec 1909  In German. From Tom Vander Pluym  
SCHWARZ, Frank Joseph   18 Jan 1878  19 Feb 1969  Submitted by Tom Vander Pluym 
SCHWARZ, Frank Joseph front        
SCHWARZ, Georg   29 Mar 1835  6 Jan 1907   In German. Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHWARZ, Georg front        
SCHWARZ, George B   18 Sep 1896  14 Jun 1983   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHWARZ, George B front        
SCHWARZ, Joseph C   7 Jan 1913  23 Oct 1943  Submitted by Tom Vander Pluym 
SCHWARZ, Joseph C front        
SCHWARZ, Marie E front        
SCHWARZ, Marie E inside       SCHWARZ, DORRIES, HELWIG 
SCHWESTER, Sister M Stolana   Aug 1872  7 Dec 1915   
SCHWESTER, Sister M Stolana front        
SCHWIERJOHN, Alvina C nee REHKEMPER REHKEMPER  12 Nov 1912  9 Sep 1982   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHWIERJOHN, Alvina C nee REHKEMPER front        
SCHWIERJOHN, Anna M front        
SCHWIERJOHN, Anna M front       Submitted by Catherine Carson Kaye  
SCHWIERJOHN, Anna M nee HOLTHAUS HOLTHAUS  25 Oct 1857  1 May 1910  In German. Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHWIERJOHN, Clemens F   6 Jan 1881   21 Oct 1968   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHWIERJOHN, Clemens F front        
SCHWIERJOHN, Frank   6 May 1847   20 Feb 1921   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHWIERJOHN, Frank front        
SCHWIERJOHN, Josephine E nee HOLTHAUS HOLTHAUS  1 Oct 1890  6 Jul 1968   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHWIERJOHN, Josephine E nee HOLTHAUS front        
SCHWIERJOHN, William J Sr   7 Nov 1883   19 Jun 1967   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHWIERJOHN, William J Sr front        
SCHWIERJOHN, William J Sr front       Submitted by Catherine Carson Kaye 
SCHWIERJOHN, William Vincent   19 Jun 1930   24 Jun 1984   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SCHWIERJOHN, William Vincent front        
SEIBERT, Augusta   12 Sep 1889   10 Apr 1973   Submitted by Frank B. Klostermann. 
SEIBERT, Augusta front        
SEIBERT, Bernice E front        
SEIBERT, Bernice E inside       SEIBERT, MATTERN, SOMMERS, BILLHARTZ, FOPPE, SCHWARZ, MICHEEL 
SEIFFERT, FLORENCE back and front        
SEIFFERT, FLORENCE inside       SEIFFERT, HOLLENKAMP, EDWARDS, TAYLOR, DIEKEMPER, ERNO 
SELLERS, Elmer L front        
SELLERS, Elmer L inside       SELLERS, SCHUETTE, QUATRO, MUELLER, REILMANN, VOSS, VANDER PLUM 
SEWALD, Kathryn M front        
SEWALD, Kathryn M inside       SEWALD, BENTLER, ORSCHELL, KUNZ, HOHREIN, BENHOFF 
SEWALD, Patty front        
SEWALD, Patty inside       SEWALD, BEUTLER, KUNE 
SHURTLEFF, Wallace I front        
SHURTLEFF, Wallace I inside       SHURTLEFF, HICKNEY, BORDEAU, BRIDGES, LOHMANM POWELL 
SIEVER, Milda FOEHNER    2 May 1953  Submitted by Catherine Carson Kaye 
SINKEY, Stephen A front        
SINKEY, Stephen A front        
SISTER M ANGELICA   19 Mar 1893  12 Feb 1937   
SISTER M ANGELICA front        
SMIDT, Carolina Cath front        
SMIDT, Carolina Cath. nee FELDMANN FELDMANN  17 Apr 1879   10 Nov 1921   In German. 
SMITH, Kathleen R front        
SMITH, Kathleen R inside       SMITH, OLIVER, REDNOUR, BROWN, BIVER, HEGGER, YODER, EDWARDS 
SOMMER, Anna   22 Sep 1866  7 Feb 1918  Submitted by Lola DeGroff 
SOMMER, Anna, front        
SOMMER, Barbara   30 Nov 1845  17 Feb 1918  Submitted by Lola DeGroff 
SOMMER, Barbara, front        
SOMMER, HENRY M back        
SOMMER, HENRY M front        
SOMMER, Joseph   2 Apr 1841  13 Dec 1917  Submitted by Lola DeGroff 
SOMMER, Joseph, front        
SONNEN, John T, Rev.   ---  12 Jan 1932    
SORENSEN, Niels J_Sr inside       SORENSEN, REED, JONES, WEMPE, LAKE, SMOTHERS, BICKNER, CASTELLANO 
SOUSA, Daniel W inside       SOUSA, DeSILVA, FLOOD, DUNSTAN, HILL, STOVER, RAY, CORDAY, LINDO 
SOUSA, Daniel W_front       SOUSA, DeSILVA FLOOD, DUNSTAN, SAEGER, MUELLER, WILHELM, KUES, FREDWEICH, REHKEMPER 
SPAETH, Edna T front        
SPAETH, Edna T inside       SPAETH, KETERER, SAEGER, MUELLER, WILHELM, KUES, FREDERICK, REHKEMPER 
SPIERLING, THEODORE back        
SPIERLING, THEODORE front        
SPIHLMAN Patricia M inside        
SPIHLMAN, Catherine back   NOV 30, 1904  JAN 23, 1976   
SPIHLMAN, Catherine front        
SPIHLMAN, Frank C   26 Mar 1905  18 Ju,l 1982   
SPIHLMAN, Frank C front        
SPIHLMAN, Gerald H "Speelie"       SPIHLMAN, ROBKE, GRAPPERHAUS, BEER, MARKUS, BAIN, WERNER, PLOCHER 
SPIHLMAN, Gerald H "Speelie" front        
SPIHLMAN, Patricia M front and back        
SPIHLMAN, Sylvester L back   APR 28, 1907  JUL 11, 1967   
SPIHLMAN, Sylvester L front        
SPIHLMANN, Bernard B   26 Aug 1886  6 Jun 1971   
SPIHLMANN, Bernard B front        
SPIHLMANN, Bernard W "Barney" front        
SPIHLMANN, Bernard W "Barney" inside       SPIHLMANN, NEFF, PINGSTERHAUS, MARKUS, HECKER, ALBERS, WIEMANN, THOELE, HEIMANN, KNIEPMAN, BECKMANN, JANSEN 
SPIHLMANN, John B   9 Sep 1859   9 Mar 1932    
SPIHLMANN, John B front        
SPIHLMANN, Marie H front        
SPIHLMANN, Marie H inside       SPIHLMANN, PINGSTERHAUS, SCHLEPER, MARKUS, HECKER, BECKMANN, ALBERS, WIEGMANN, THOELE, HEIMANN, KNIEPMANN, JANSEN 
SPIHLMANN, Raymond "Ray" J   11 Dec 1915  24 Feb 1998  NEFF, LUITJOHAN, GAUTREAUX, MARKUS, WINKELER, HEIMANN, ALBERS, WIEMANN, THOELE, KNIEPMANN  
STAHL, Theresa A front        
STAHL, Theresa A inside       STAHL, ALLISON, ZAYAC 
Stallard, Patricia C back and front        
Stallard, Patricia C inside Tebbe  Apr. 18, 1947  Sept. 6, 2015  Stallard Detmer Davis Tebbe Kohlbrecher  
STANKARD, Mary   1 Dec 1869   25 Oct 1961    
STANKARD, Mary front        
STEINMAN, Edward J front        
STEINMAN, Edward J inside       STEINMAN, KOERKEMEIER, DEITERS, SELLERS, BUJNAK, MKOCH, TEBBE, KORTE 
STEINMANN, Henry   21 Aug 1887  28 Sep 1966  See Stienmann. Submitted by Frank B. Klostermann. 
STEINMANN, Henry front        
STEMPEL, Cletus H front        
STEMPEL, Cletus H inside       STEMPEL, KUPER, NETEMEYER, BROKERING, FUHLER 
STICK, Ferdinand Rev   10 Feb 1839   22 Aug 1914   Submitted by Frank B. Klostermann. 
STICK, Ferdinand Rev front        
STIENMANN, Mary   21 Sep 1891  1 Feb 1930   See Steinmann. Submitted by Frank B. Klostermann. 
STIENMANN, Mary front        
STOCKMANN, Decan Jerry front        
STOCKMANN, Decan Jerry inside       STOCKMANN, HUEGEN, TONNIES, MARKUS, HELFRICH, MEBRUER, ARENTSEN, MULLEN, DWYER,  
STOFF, Anna Maria front        
STOFF, Anna Maria nee WELLING WELLING  18 Oct 1877   10 Dec 1902   In German. 
STOFF, CHARLEY        
STOFF, CHARLEY front        
STOFF, Gerh. Heinrich   6 Nov 1832   5 Nov 1912   In German. 
STOFF, Gerh. Heinrich front        
STOFF, HENRY        
STOFF, HENRY front        
STOFF, JOHN HENRY        
STOFF, JOHN HERNY front        
STRAETER, AL F back        
STRAETER, AL F front        
STRAETER, Elizabeth front        
STRAETER, Elizabeth nee SCHRAGE SCHRAGE  24 Aug 1892  18 Mar 1970   Submitted by Frank B. Klostermann. 
STRAETER, Frank   23 Apr 1883   27 Jun 1958   Submitted by Frank B. Klostermann. 
STRAETER, Frank front        
STRAKE, Albert   1839  7 Feb 1913   
STRAKE, Albert front        
STRAKE, Anton   23 Apr 1883   27 Jun 1958   Submitted by Frank B. Klostermann. 
STRAKE, Anton front        
STRAKE, Bernard J   8 Feb 1881  17 Dec 1965  Submitted by Tom Vander Pluym 
STRAKE, Bernard J front        
STRAKE, Carolina Hoffmann  13 Jan 1879  3 Nov 1907   
STRAKE, Carolina front        
STRAKE, Dorothy M   17 Apr 1917  6 Oct 1970  Submitted by Tom Vander Pluym 
STRAKE, Dorothy M front        
STRAKE, James B back        
Strake, James B front        
STRAKE, Johanna E   17 May 1886  29 Sep 1970  Submitted by Tom Vander Pluym 
STRAKE, Johanna E front        
STRAKE, LORRAINE H front        
STRAKE, LORRAINE H inside       STRAKE PEEK WELLEN DeLONG SIMONOFF ORTMANN GORCHOCK STUEVER MONDT PSCHOOR 
STRAKE, Mary   1 Nov 1855  23 Jun 1936  Died 1936. Submitted by Tom Vander Pluym 
STRAKE, Mary   14 Nov 1886  12 Aug 1970  Died 1970. Submitted by Frank B. Klostermann. 
STRAKE, Mary front       Died 1936. 
STRAKE, Mary front        
STRAKE, Raymond F   18 Sep 1911  14 Mar 1983   
STRAKE, Raymond F front        
STRAKE, Thomas G   9 Jun 1928  18 Feb 2000  HAAR, DIESEN, MONDT, GORCHOCK, STUEVER, I'SCHORR 
STRAKE, Thomas G front        
STRAKE, Victor F front        
STRAKE, Victor F inside       STRAKE, HAAR, PEEK, CREEK, STUEVER, ORTMANN, MONDT, GORCHOCK, PSCHORR, DWYER, MEBRUER 
STRAKE, Virginia M front        
STRAKE, Virginia M inside       STRAKE, WOLTERS, ZURLIENE, SMITH, BROWN, MONDT, STUEVER, GORCHOCK, PSCHON 
STRAKE, W Paul "Bud"   25 Jan 1928  17 Jul 2007  Submitted by Tom Vander Pluym 
STRAKE, W Paul "Bud" front        
STRATER, MARY back        
STRATER, MARY front        
STREIFF, John     17 Feb 1916  Submitted by Catherine Carson Kaye 
STREIFF, Mary GROB    12 May 1919  Submitted by Catherine Carson Kaye 
STRIEKER, Alphonse H front        
STRIEKER, Alphonse H inside       STRIEKER, ZURLIENE, WOBBE, MERSINGER, FREY, STEINER, HOCHULI, HOLTKAMP 
STRIEKER, Anthony J "Bud" front        
STRIEKER, Anthony J "Bud" inside       STRIEKER, ZURLIENE, THOLE, DeNEVE, RABIDEAU, MERSINGER, FREY, POTTHAST, JANSEN, HOLTKAMP, TEBBE 
STRIEKER, Anton C   4 Jul 1886   14 Jul 1964    
STRIEKER, Anton C front        
STRIEKER, BRIAN J front        
STRIEKER, BRIAN J inside   DEC 22, 1958   SEPT 7, 2016  STRIEKER THOLE 
STRIEKER, Carolina   10 Sep 1880   15 Jan 1950    
STRIEKER, Carolina front        
STRIEKER, Catherine F front        
STRIEKER, Catherine F inside       STRIEKER, HILMES, LEUBKE, HUSPEK, GEBKE, ZURLIENE, MARKUS, FAUKE, SCHLARMANN, KASSEN, BRENDEL, RUDOLPH 
STRIEKER, Lawrence F inside       STRIEKER, SUDHOLT, HILMES, HUSPEK, VON STRIEKER, GEBKE, FAUKE, SCHUCHMANN, ZURLIENE, MARKUS, RUDOLPH 
STRIEKER, Rosa M   29 Aug 1892   6 Jul 1964    
STRIEKER, Rosa M front        
STROOT, Emma   27 Jul 1875  13 Nov 1953   
STROOT, Emma front        
STROOT, Henry   5 Mar 1888   27 Sep 1966   Submitted by Frank B. Klostermann. 
STROOT, Henry front        
STROOT, Theresia J   8 Mar 1890   2 Dec 1967   Submitted by Frank B. Klostermann. 
STROOT, Theresia J front        
Strubhart, Mary V front        
Strubhart, Mary V inside        
STRUBHART, Thomas A front        
STRUBHART, Thomas A inside       STRUBHART, URBAN, FINK, BOOK, BRASEL, FOSTER, ALTIGIBERS, FREY, SALEMI, BOHN, BURGAN 
STUBENHOFER, MAX back        
STUBENHOFER, MAX front        
STUEVER, Anna   24 Mar 1868  19 July 1950   
STUEVER, Anna front        
STUEVER, FRANK C back        
STUEVER, FRANK C front        
STUEVER, Fred F   6 Oct 1915  29 Nov 1989   
STUEVER, Fred F front        
STUEVER, Mary   22 Feb 1878   18 Jun 1972   Submitted by Frank B. Klostermann. 
STUEVER, Mary front        
STUKENBERG, Estelle inside        
STUKENBERG, HAROLD H, COXSWAIN back        
STUKENBERG, HAROLD H, COXSWAIN front        
STUKENBERG, Ken H   29 Nov 1951  24 Sep 1998   
STUKENBERG, Ken H front        
STUKENBERG, Simon J   4 Sep 1920  21 Jul 1977   
STUKENBERG, Simon J front        
STUKENBERG, Steven A   25 Aug 1953  13 Apr 1997   
STUKENBERG, Steven A front        
SUDHOLT, AGATHA A back & front        
SUDHOLT, AGATHA A inside        
SUDHOLT, David B front        
SUDHOLT, David B inside       SUDHOLT, ALBERTERNST, EILERING, GEBKE, GONSALVES, HITPAS, TRAME 
SUDHOLT, Mary   15 Nov 1865  26 Nov 1946    
SUDHOLT, Mary front        
SUDHOLT, Roland L front        
SUDHOLT, Roland L "Rollie" inside       SUDHOLT, BUEHNE, LODDEKE, HUELS, RAISH, HEMPEN, BENHOFF 
SUDHOLT, Tom front        
SUDHOLT, Tom INSIDE       SUDHOLT, ALBERTERNST, VENHAUS, VAUGHN, EVERSGERD, JANSEN, GANTNER, LUEBBERS, CAMPBELL, SCHURMAN, TRAME 
SWEET, DORIS J front        
SWEET, DORIS J inside       SWEET, HARPER, STRAUSS, LeBLANC, FINN, METCALF, McMURTREY, ZAKSZEWSKI 
SZCZEBLEWSKI, Stacy A front        
SZCZEBLEWSKI, Stacy A inside       SZCZEBLEWSKI, NETEMEYER, KAHRHOFF 

Click on the letters below to see the Prayer Card NAMES starting with that letter

Click on the letters below to see the Prayer Card MAIDEN NAMES starting with that letter

Page modified: 10 Nov 2012